|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Wydział Inżynierii Środowiska

  Działalność naukowo-badawcza:

  • występowanie i drogi przemian związków dioksynopodobnych i innych związków endokrynnie czynnych w różnych elementach środowiska;
  • metody usuwania odorów;
  • badania nad stworzeniem "sztucznego nosa";
  • zastosowania zaawansowanych technik utleniających ozonowania i kawitacji hydrodynamicznej do degradacji związków organicznych w mediach ciekłych i gazowych;
  • migracja zanieczyszczeń od ich źródeł do zapadlisk;
  • badania mikroklimatu pomieszczeń;
  • badania termoizolacyjności przegród budowlanych.

  Działalność usługowa:

  Laboratorium Analiz Środowiskowych


  1. Opracowywanie, walidacja i implementacja procedur badawczych u zleceniodawcy z wykorzystaniem technik analitycznych opartych o systemy wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV/ VIS, wysokosprawnej chromatografii cieczowej  ze spektrometrią mas (HPLC-MS/MS), chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz tandemową spektrometrią mas (w układach tandem in time  GC-MS/MS) oraz spektroskopii emisji atomowej ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES wraz z przygotowaniem próbek do analizy.


  2. Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem technik sprzężonych: GC-MS,
  GC-MS/MS.

  3. Badania chemiczne metodami klasycznymi:

  • oznaczanie zawartości tlenu rozpuszczonego (metoda Winklera);
  • biochemiczne zapotrzebowanie na tlen - BZT5
  • chemiczne zapotrzebowanie na tlen - ChZT (metodą dwuchromianową)
  • sucha pozostałość
  • twardość ogólna węglanowa
  • twardość wapniowa i magnezowa
  • wilgotność
  • strata po prażeniu
  • przewodnictwo, odczyn pH
  • barwa
  • mętność
  • zapach
  • chlorki metodami Mohra i Volharda
  • utlenialność metodą miareczkową
  • zasadowość
  • kwasowość

  4. Badania metodami instrumentalnymi:

  • oznaczenia kolorymetryczne:
   • oznaczanie sumy fenoli,
   • oznaczanie ortofosforanów, azotu azotanowego, azotu azotanowego i amonowego, zawartości chloru wolnego i związanego oraz żelaza;
  • oznaczenia technikami spektralnymi:
   • oznaczanie metali techniką ICP-OES
  • oznaczenia technikami chromatograficznymi:
   • węglowodory alifatyczne C8-C26,
   • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (16 wg EPA),
   • pestycydy chlorowcowane, triazynowe i inne termostabilne,
   • aniony(F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, HPO42- , SO42-),
   • detergenty (orto-, poli-, piro-fosforany, EDTA, NTA),
   • metan,
   • węglowodory C1-C6,
   • azot,
   • dwutlenek węgla,
   • tlenek węgla,
   • tlen;
  • inne oznaczenia i usługi:
   • oznaczenie węgla w tym: węgiel całkowity (TC), węgiel organiczny (TOC), węgiel w nielotnych związkach organicznych (NPOC), węgiel nieorganiczny (IC),
   • liofilizacja próbek,
   • mineralizacja próbek,
   • oznaczanie ciepła właściwego,
   • badania monitoringowe składowisk odpadów.


  Inne pomiary, ekspertyzy, szkolenia:

  Oznaczenie współczynnika dyfuzji tlenu w materiale porowatym w warunkach laboratoryjnych.
  Ocena przydatności materiału do wykorzystania w celu tworzenia aktywnych biologicznie
  pokryw składowisk odpadów - na podstawie wartości aktywności metanotroficznej materiału wyznaczonej w testach porcjowych.  Oznaczenie zawartości węglanów w materiałach glebowych i kompostach metodą Scheiblera.

  Analizy biologiczne wykonywane na Wydziale Inżynierii Środowiska PL:
  - analiza mikrobiologiczna powietrza metodą zderzeniową z wykorzystaniem jedno lub sześciostopniowego impaktora Andersena (zakres: ogólna liczba drobnoustrojów, liczba organizmów wskaźnikowych, w tym: grzybów mikroskopowych, gronkowców
  i paciorkowców oraz ich identyfikacja biochemiczna)
  - analiza mikrobiologiczna wody (miano coli, ogólna liczba bakterii heterotroficznych, liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas, wykrywanie bakterii Legionella sp. metodą PCR)
  - analiza sanitarna gleby i osadów ściekowych (wykrywanie obecności pałeczek Salmonella, jaj pasożytów przewodu pokarmowego, miano i wskaźnik coli, paciorkowców fekalnych, Clostridium)
  - aktywność oddechowa gleby, kompostów
  - analiza mikroskopowa osadu czynnego (struktura osadu czynnego, identyfikacja organizmów nitkowatych oraz mikrofauny osadu czynnego i błony biologicznej)


  Pomiary wilgotności osłon zewnętrznych budynków. Kreślenie map wilgotności murów. Detekcja źródeł zawilgocenia.

  Pomiar stężenia zapachowego w zakresie od 2,5 do 64 000 [ouE/m3], progu wyczuwalności i rozpoznawalności zapachowej związków zapachowo-czynnych oraz jakości hedonicznej badanych próbek gazowych. Pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 13725:2007. Jakość powietrza - Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.

  Klasyfikacja odorów, instrumentalny pomiar stopnia uciążliwości zapachowej, kontrolę procesów dezodoryzacji powietrza oraz oczyszczania ścieków (próbkowanie fazy nadpowierzchniowej) przy użyciu matrycy czujników gazu (8 MOS e-nose).

  Pomiary gęstości strumienia ciepła.
  Pomiary przepływu czynnika w rurociągach.

  Ocena stanu technicznego budynków oraz rurociągów (strat ciepła) z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
  Ocena jakościowa płaskich cieczowych kolektorów energii promieniowania słonecznego na podstawie obliczeń numerycznych.

  Ekspertyzy, opinie, doradztwo techniczne odnośnie racjonalizacji zużycia energii w budynkach.
  Ekspertyzy, opinie, doradztwo techniczne odnośnie systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  Ekspertyzy, opinie, doradztwo techniczne odnośnie modernizacji sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (kotłownie, węzły ciepłownicze) oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

  Projektowanie - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne.

  Analiza procesów wymiany ciepła w systemach grzewczych.

  Dziekan Wydziału:

  prof. dr hab. 
  Witold Stępniewski

  Osoby do kontaktu:
  dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
  Prodziekan ds. Rozwoju,

  tel. 081 53 84 321,
  e-mail:

  a.siuta-olcha@pollub.pl


  dr inż. Amelia Staszowska
  kierownik Laboratorium Analiz Środowiskowych,

  tel. 081 53 84 404,
  e-mail: a.staszowska@pollub.pl

  http://www.wis.pollub.pl/