|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Wydział Budownictwa i Architektury

  I. Normowe badania wyrobów:

  1. Cement PN-EN 197-1:2002

  • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza);
  • badanie konsystencji;
  • badanie stałości objętości;
  • oznaczanie czasów wiązania;
  • badanie wytrzymałości na ściskanie;
  • badanie wytrzymałości na zginanie.

  2. Kruszywo PN-EN 12620:2004

  • pobieranie próbek;
  • oznaczenie składu ziarnowego;
  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych;
  • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych;
  • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych;
  • oznaczenie nasiąkliwości;
  • oznaczenie mrozoodporności;
  • oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie.

  3. Beton PN-EN 206-1:2003

  • pobieranie próbek do badań;
  • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza);
  • badanie wytrzymałości na ściskanie;
  • oznaczenie wodoszczelności;
  • oznaczenie nasiąkliwości;
  • oznaczenie mrozoodporności;
  • oznaczenie gęstości objętościowej;
  • badanie konsystencji mieszanki;
  • badanie zawartości powietrza w mieszance.

  4. Nawierzchnie drogowe

  • badanie modułu sztywności sprężystej - PN-EN 12697-26:2005;
  • badanie trwałych odkształceń mieszanek mineralno-asfaltowych - PN-EN 12697-25:2005.

  5. Sklejka

  • oznaczanie gęstości i wilgotności PN- EN 322-1999;
  • badanie wytrzymałości na rozciąganie PN-82/D-04242;
  • badanie wytrzymałości na ściskanie PN-74/D-04241;
  • badanie wytrzymałości na zginanie PN-EN 310.1994;
  • badanie jakości sklejenia PN-EN 314-22001.

  6. Badania chemiczne

  • cementu;
  • betonu;
  • zaprawy;
  • wody zarobowej;
  • parametrów wody do picia;
  • alkoholi;
  • gazów spalinowych;
  • kamienia kotłowego.

  II. Badania i ocena techniczna wyrobów:

  1. Badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych:

  • wytrzymałość na ściskanie;
  • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu;
  • wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu;
  • mrozoodporność;
  • nasiąkliwość;
  • przyczepność;
  • gęstość, gęstość objętościowa, porowatość;
  • ścieralność.

  2. Badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie.

  3. Badania fazowe naturalnych i syntetycznych surowców mineralnych.

  4. Badania zawartości azbestu w materiałach budowlanych .

  5. Ocena przydatności surowców mineralnych w inżynierii środowiska, przemyśle i rolnictwie.

  6. Badania i analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych.

  7. Badania elementów betonowych i żelbetowych.

  8. Badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi.

  9. Badania drgań, przemieszczeń i odkształceń budynków, konstrukcji i podłoża gruntowego.

  10. Ocena stanu technicznego konstrukcji.

  11. Wykonanie pomiarów aerodynamicznych w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.

  12. Badania wydajności elementów instalacji wentylacyjnej.

  13. Badania przepływu płynów.

  14. Opracowania dotyczące zawilgocenia i zasolenia:

  • analizy chemiczne soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie;
  • badania wilgotności materiałów metodą laboratoryjną i nieinwazyjną;
  • opracowywanie map zawilgocenia obiektów.

  III. Wykonywanie badań technologicznych i chemicznych, związanych z konserwacją obiektów zabytkowych:

  1. Elewacje obiektów zabytkowych:

  • badania stanu zachowania, przyczyny zniszczeń oraz metody konserwacji;
  • badania kolorystyki pierwotnej, stratygrafii, składu tynków i elementów dekoracyjnych.

  2. Kamienne obiekty zabytkowe:

  • badania stanu zachowania, przyczyny zniszczeń, opracowywanie technologii konserwacji;
  • ustalenie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz, spoiwo, substancje barwiące).

  3. Sztukaterie:

  • ustalenie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz, spoiwo, substancje barwiące);
  • analiza polichromii.

  4. Materiały konserwatorskie i budowlane:

  • badania materiałów konserwatorskich i budowlanych, ich przydatność oraz skuteczność w konserwacji zabytków;
  • zaprawy do uzupełniania ubytków;
  • zaprawy do spoinowania;
  • zaprawy do wykonywania odlewów;
  • tynki do specjalnego zastosowania (osuszające, odsłaniające);
  • impregnaty wzmacniające i hydrofobizujące;
  • środki do wykonywania barier przeciwkapilarnych.

  IV. Ekspertyzy:

  1. Ekspertyzy techniczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego:

  • obiektów budowlanych;
  • elementów budowlanych:
  • ekspertyzy z zakresu konstrukcji żelbetowych;
  • ocena stanu technicznego konstrukcji;
  • badania sklerometryczne wytrzymałości materiałów;
  • ekspertyzy dotyczące izolacji wodnych.

  2. Ekspertyzy i doradztwo w zakresie inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli.

  3. Ocena stanu zachowań elementów kamiennych, tynków i zapraw w budynkach zabytkowych.

  4. Ekspertyzy modernizacji węzłów cieplnych, kotłowni, sieci ciepłowniczych, instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji.

  5. Opinie dotyczące metod utylizacji azbestu.

  V. Opracowanie technologii:

  1. Receptury mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie drogowe.

  2. Wykorzystania materiałów i odpadów w budownictwie.

  3. Robót wykończeniowych i sposobu ich napraw.

  4. Metod usuwania nawarstwień powierzchniowych kamiennych obiektów zabytkowych.

  5. Konserwacji sztukaterii oraz kamiennych obiektów zabytkowych.

  VI. Oferta szkoleniowa:

  1. Komputerowe wspomaganie projektowania – ALGOR, ABAKUS, FLUENT.

  2. Normy projektowania konstrukcji budowlanych (Eurocody).

  3. Studia podyplomowe:

  • Budownictwo dla Architektów i Instalatorów.
  • Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków.

  VII. Inne opracowania:

  1. Projekty:

  • betonu i mieszanek betonowych;
  • konstrukcyjne budynków, obiektów budowlanych i inżynierskich;
  • rozbiórki obiektów budowlanych;
  • strategii przedsiębiorstwa (biznes plan);
  • technologii i organizacji robót budowlanych:
   • harmonogramowanie,
   • projekty zagospodarowania placu budowy,
   • plany BIOZ;
  • instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych.

  2. Kosztorysy robót budowlanych;

  3. Audyty energetyczne budynków;

  4. Wycena nieruchomości.

  VIII. Opracowania z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego:

  • architektura;
  • ochrona i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki;
  • planowanie przestrzenne.

  1. W zakresie planowania przestrzennego:

  • harmonogramowanie;
  • plany rozwoju zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju województw; studia zagospodarowania przestrzennego rejonów transgranicznych; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego; opracowania naukowe w zakresie planowania przestrzennego;
  • plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych.

  2. W zakresie architektury i konserwacji:

  • plany rewitalizacji obszarów zabytkowych, osiedli mieszkaniowych i przestrzeni publicznych, projekty rewitalizacji miast;
  • projekty i ekspertyzy konserwatorskie, badania architektoniczne;
  • projekty architektoniczne, urbanistyczne, koncepcje programowo-przestrzenne;
  • studia i analizy przedprojektowe;
  • opracowania studialne i badawcze z zakresu architektury i konserwacji.

  3. W zakresie architektury krajobrazu:

  • projekty i ekspertyzy krajobrazowe, opracowania studialne i badawcze z zakresu architektury krajobrazu;
  • projekty urządzania parków i ogrodów w mieście i na wsi oraz ochrony i kształtowania krajobrazu;
  • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.

  4. W zakresie skanowania i modelowania trójwymiarowego (3D) – od 2008 r.:

  • skanowanie - inwentaryzacja i modelowanie trójwymiarowe (3D) obiektów zabytkowych, założeń urbanistycznych;
  • skanowanie - inwentaryzacja stanowisk archeologicznych i zabytkowych;
  • skanowanie - inwentaryzacja dla potrzeb drogownictwa (inwentaryzacja węzłów drogowych, mostów, wiaduktów);
  • inwentaryzacja dla potrzeb przemysłu i górnictwa (skanowanie 3D instalacji, inwentaryzacja odkrywek, hałd, szybów).

  5. Kurs rysunku odręcznego.

  Dziekan Wydziału:
  dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  mgr Marcin Kneć
  ,
  tel. 081 538 46 50,
  e-mail: m.knec@pollub.pl

  http://wbia.pollub.pl/