|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

V. PROMOCJA PROJEKTU - POIG

1. Obowiązki beneficjentów POIG w zakresie promocji:

- informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych;

- umieszczania w każdym miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablic informacyjnych, jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza 500 000 Euro.

- umieszczania - po zakończeniu realizacji projektu (nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu) na stałe widocznych i dużych wymiarów tablic pamiątkowych, jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza 500 000 Euro.

2. Przykładowa informacja o współfinansowaniu projektu:

 1

W ciągu znaków zabrania się zamieszczania innych informacji (np. tekstu o współfinansowaniu projektu/produktu, hasła promocyjnego, tytułu projektu itp.).

W przestrzeni pomiędzy znakami PO IG oraz UE, jak również na całej powierzchni produktu projektu, nie można zamieszczać logotypów innych firm, instytucji, podwykonawców czy sponsorów, jeżeli te podmioty nie pełnią w projekcie funkcji jego beneficjenta.

Pod informacjami tymi może się znaleźć dodatkowo podpis o „współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, jednak nie jest to bezwzględny obowiązek, lecz opcjonalna forma informowania o współfinansowaniu.

3. Produkty projektu o dużych gabarytach (obiekty, maszyny, urządzenia, materiały itp. o dużych gabarytach) muszą zawierać obowiązkowo co najmniej:

- logo Unii Europejskiej z podpisem "Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego",

- logo PO IG,

- hasło promocyjne PO IG (do wyboru dwa hasła: „Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Dotacje na innowacje”), najlepiej wraz z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.(hasło uzupełniające)

- opcjonalnie: logo beneficjenta/instytucji/projektu, informację o współfinansowaniu projektu przez EFRR.

4. Produkty projektu o małych gabarytach: muszą zawierać co najmniej:

- logo Unii Europejskiej z podpisem, „Unia Europejska” (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy)

- logo PO IG,

- opcjonalnie, jeśli to możliwe: logo beneficjenta/instytucji/projektu.

5. Nie zaleca się używania skrótów (np.UE, EFRR czy PO IG), ponieważ nie są one powszechnie znane wszystkim grupom docelowym.

 

6. Rodzaje narzędzi promocyjnych

6.1 Tablice informacyjne i pamiątkowe - zewnętrzne

Tablica zawierać powinna co najmniej następujące informacje:

- rodzaj i tytuł projektu,

- logo Unii Europejskiej,

- odniesienie do funduszu, z którego dofinansowany jest projekt (dla PO IG będzie to „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”),

- hasło określone przez Instytucję Zarządzającą PO IG (do wyboru dwa hasła: „Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Dotacje na innowacje”), najlepiej wraz z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.(hasło uzupełniające)

Informacje określone wyżej powinny zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy (nie dotyczy małych produktów projektu)

6.1.1 Tablice informacyjne powinny być umieszczane na terenie realizacji każdego projektu w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem. Dopuszcza się tablice statyczne: wolnostojące (jednostronne lub dwustronne), tablice wiszące do montażu na ścianach, elewacjach itp. (jednostronne - do montażu płaskiego, dwustronne – do montażu na krótszej krawędzi lub na specjalnie do tego przystosowanym wysięgniku ściennym do montażu).

 

Zaleca się, by tablice wykonane były z materiału trwałego (np. mosiądz, marmur), gwarantującego długoletni okres ich eksploatacji oraz atrakcyjność pod względem estetycznym i graficznym Nie należy stosować agresywnych kolorów tła tablicy (np. czerwony, pomarańczowy). Zaleca się, by tło tablicy było białe, a czcionka typu Arial CE, w kolorze czarnym. Napisy na tablicach wykonuje się w sposób czytelny i trwały. Litery i cyfry powinny być o wysokości co najmniej 4 cm. Wielkość liter użytych do wskazania finansowego udziału Unii Europejskiej nie może być mniejsza niż wielkość napisu wskazującego na udział krajowy.

Układ tablicy powinien zawierać:

- logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- poza ciągiem znaków, w dolnej części tablicy należy umieścić informację o współfinansowaniu projektu,

- nazwę realizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE,

- okres realizacji projektu (podawany do wyboru w układzie: Rok Rozpoczęcia – Rok Zakończenia lub Miesiąc Rozpoczęcia - Rok Rozpoczęcia– Miesiąc Zakończenia- Rok Zakończenia)

- hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG.

Wymiar tablicy informacyjnej powinien być proporcjonalny do wartości projektu, zaleca się jednak przyjąć następujące minimalne wymiary: 150 cm x 100 cm, by umożliwić jej widoczną ekspozycję. Umieszcza się je w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak: elewacje frontowe czy wejścia do budynków. Po zainstalowaniu tablic pamiątkowych należy niezwłocznie usunąć tablice informacyjne.

6.1.2 Tablice pamiątkowe Umieszcza się je w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, w celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków EFRR.

Układ tablicy powinien zawierać:

- logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- poza ciągiem znaków, w dolnej części tablicy, należy umieścić informację o współfinansowaniu projektu,

- nazwę zrealizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE,

- okres realizacji projektu,

- hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG.

Tablica powinna mieć wielkość, która umożliwia jej właściwą ekspozycję. Minimalny zalecany wymiar to: 70 cm x 50 cm. Tablica pamiątkowa powinna zawierać aktualne dane finansowe. W ramach danych finansowych należy podać całkowitą wartość projektu (tzn. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) zapisaną w umowie o dofinansowanie (lub w aneksie do niej) oraz wkład budżetu Unii Europejskiej. Na tablicy można również zamieścić informację o wkładzie krajowym (np. z budżetu państwa).

6.1.3 Tablice informacyjne wewnętrzne Instytucja Zarządzająca rekomenduje zastosować w przypadku projektów, w których zakresie rzeczowym nie występują roboty budowlane lub infrastrukturalne, ale których przedmiotem jest np. zakup środków trwałych, pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak: nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej w tym patentów, know –how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą itp. Minimalny zalecany wymiar to: 40 cm x 30 cm.

6.2 Strona internetowa

Strony internetowe/zakładki internetowe poświęcone projektowi, zarówno beneficjenta jak i instytucji uczestniczącej we wdrażaniu PO IG, powinny zawierać:

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i funduszu,

- hasło określone dla PO IG – „Dotacje na innowacje”,

- uzupełnienie hasła określonego dla PO IG – „Inwestujemy w Waszą przyszłość” (opcjonalnie),

- informację o współfinansowaniu (opcjonalnie),

- logo instytucji/beneficjenta/projektu (opcjonalnie).

Adres strony internetowej projektu powinien być rozpowszechniany m.in. w publikacjach dotyczących projektu i innych wydawnictwach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz w inny skuteczny sposób, np. na papierze firmowym, wizytówkach osób zaangażowanych w realizację projektu.

Jednym z najważniejszym elementów, które powinny być dostępne na stronie, są dane teleadresowe oraz kontakt do osoby kompetentnej, która udzieli nam informacji nt. realizowanego projektu.

Na stronie powinny znaleźć się odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz strony poświęconej PO IG (www.poig.gov.pl), do stron IZ (www.mrr.gov.pl), a także IP i IW (o ile jest wyznaczona dla działania, w ramach którego realizowany jest projekt).

6.3 Reklama internetowa

Reklamy i banery internetowe, jako materiały multimedialne, zaliczane są do dużych materiałów promocyjnych i powinny być oznakowane logotypami w wersji pełnej

6.3.1 Kampanie SEM i SEO

Kampanie SEM (Search Engine Marketing) - czyli promocja serwisu w wyszukiwarkach internetowych - oparta na umieszczeniu łączy (linków) do promowanej strony www.

Kampania SEO (Search Engine Optimization) - optymalizacja serwisu WWW pod kątem wyszukiwarek internetowych tak, aby znajdował się on na widocznych pozycjach w naturalnych wynikach wyszukiwania

Z uwagi na charakter kampanii SEM i SEO, znakowanie powinno obejmować jedynie umieszczenie logotypów w dokumentacji związanej z przeprowadzaniem działań.

6.3.2 Mailing, artykuły sponsorowane

Zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, mailing oraz artykuły sponsorowane, jako materiały multimedialne, zaliczane są do dużych materiałów promocyjnych i powinny być oznakowane logotypami w wersji pełnej.

6.4 Publikacje

Do najczęstszych publikacji zaliczamy:

- materiały

- poligraficzne: biuletyny, broszury, ulotki, plakaty, raporty,

- opracowania, bannery, roll-up itp.

- materiały na nośnikach elektronicznych: np. płyty CD/DVD, pen-drive’y itp.

- prezentacje audiowizualne: prezentacje multimedialne w programie PowerPoint lub innych.

Wszystkie publikacje muszą zawierać na okładce następujące elementy:

- logo UE z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” (odwołanie do funduszu nie dotyczy małoformatowych materiałów),

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- hasło zarezerwowane dla PO IG (w przypadku zbyt małego obszaru znakowania dopuszcza się pominięcie),

- informację „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” (opcjonalnie), logo instytucji (opcjonalnie).

Na wszystkich publikacjach, zarówno drukowanych jak i elektronicznych, powinna zostać zamieszczona informacja, iż publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie (opatrzona informacją: „egzemplarz bezpłatny”).

W publikacjach oraz materiałach promocyjnych o większym formacie wszystkie znaki (we wskazanej kolejności, tj. logo PO IG z lewej strony, logo beneficjenta/instytucji/ projektu w środku, logo UE z prawej strony) muszą być umieszczone na frontalnej oraz tylnej, zewnętrznej okładce.

W przypadku elektronicznych publikacji informacja o współfinansowaniu ze środków EFRR bądź odwołanie słowne do funduszu przy fladze UE powinny znaleźć się na co najmniej pierwszej, frontalnej stronie/pierwszym ekranie/oknie powitalnym, które wyświetla się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów w wersji elektronicznej. W przypadku płyty CD/DVD w/w logo zaleca się zamieścić na tylnej części opakowania oraz na płycie

Pendrive powinien być oznakowany w zależności od możliwości – dowolnie na samym nośniku, opakowaniu lub dołączanej smyczy.

Na prezentacjach audiowizualnych każdy slajd musi zawierać w/w logo we wskazanej kolejności, a informacja o współfinansowaniu w przypadku jej zastosowania powinna znaleźć się na pierwszym oraz na ostatnim slajdzie.

Stosując spoty telewizyjne lub spoty radiowe na potrzeby działań promocyjnych, informacja o współfinansowaniu, bądź w postaci odwołania słownego do UE i funduszu przy fladze UE (tylko w przypadku spotów telewizyjnych), bądź w postaci tekstu mówionego (w przypadku zarówno spotów telewizyjnych jak i radiowych) powinna znaleźć się na początku lub na końcu materiału. W przypadku spotów telewizyjnych plansza z informacją o współfinansowaniu, wraz z logo (UE oraz POIG), powinna ukazywać się na ekranie nieprzerwanie przez 3 sekundy oraz zajmować co najmniej 25% powierzchni ekranu, na którym się ukazuje.

W przypadku wszystkich produktów i materiałów drobnych, na których powierzchni lub ich częściach integralnych (np. smycz itp.) zamieszczenie pełnej informacji o współfinansowaniu nie jest możliwe, wymagane jest umieszczenie co najmniej logo Unii Europejskiej oraz logo PO IG.