|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki

  1. Oferta Katedry:

  • komputerowa analiza obrazu mikroskopowego;
  • komputerowa analiza obiektów makro;
  • badanie zależności efektu homogenizacji ciekłych produktów spożywczych (np. mleka,przecierowych soków owocowo–warzywnych) od ich właściwości fi zykochemicznych;
  • badanie wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych urządzenia homogenizującego na efekt homogenizacji;
  • badanie oporów krojenia produktów spożywczych pochodzenia roślinnego;
  • badanie jakości produktów spożywczych;
  • oznaczanie zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych;
  • oznaczanie zawartości siarkowodoru i amoniaku w przemysłowych gazach odpadowych;
  • określanie wskaźników fi zycznych i chemicznych w wodach powierzchniowych i w ściekach;
  • oczyszczanie biogazu z siarkowodoru i amoniaku;
  • odzyskiwanie składników użytecznych (metali) ze szlamów przemysłowych;
  • izolowanie wybranych substancji toksycznych z odpadów;
  • badanie jakości biopaliw otrzymywanych z olejów roślinnych i zwierzęcych;
  • badanie odpadów w aspekcie możliwości doboru sposobów ich wykorzystania.

  2. Szkolenia:

  • bezpieczne sposoby wykorzystania oraz unieszkodliwiania odpadów;
  • obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska;
  • gospodarka wodno-ściekowa: przygotowanie wody do różnych procesów technologicznych, technologie oczyszczania ścieków przemysłowych.

  Kierownik Katedry:
  prof.dr hab. inż. Marek Opielak

  Osoba do kontaktu:
  dr inż. Halina Marczak

  tel. 081 538 42 63
  e-mail: h.marczak@pollub.pl