|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

  Działalność naukowo- badawcza:

  • Zastosowania technologii nadprzewodnikowych – ograniczanie prądów zwarciowych, systemy gromadzenia energii, separacja magnetyczna cieczy i substancji sypkich;
  • Technologie plazmowe i ich wykorzystanie w procesach ochrony środowiska - procesy oczyszczania gazów wylotowych, dezynfekcja wody w basenach kąpielowych, obróbka ścieków, sterylizacja bądź fumigaca gleby;
  • Odnawialne źródła energii – wykorzystanie energii słonecznej generowanej w ogniwach fotowoltaicznych oraz ciepła w kolektorach słonecznych i pompach ciepła oraz do zasilania urządzeń wyładowczych;
  • Kompatybilność elektromagnetyczna.

  Działalność wdrożeniowa i usługowa:

  • Badania właściwości i wyznaczanie parametrów krytycznych materiałów i elementów
   nadprzewodnikowych w temperaturach kriogenicznych z elektromagnesem nadprzewodnikowym jako źródłem zewnętrznego pola magnetycznego oraz układem zasilania prądowego z kontrolowaną szybkością narastania prądu podczas pomiarów;
  • Badanie różnych typów wyładowań elektrycznych, jako źródeł plazmy i ich wykorzystania w procesach dezynfekcji, sterylizacji i dezodoryzacji;
  • Projektowanie i wykonawstwo układów zasilania reaktorów plazmowych dla przemysłowych instalacji oczyszczania gazów wylotowych emitowanych do atmosfery w procesach wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej;
  • Badania dotyczące możliwości zasilania urządzeń technologicznych do obróbki wody w basenach kąpielowych, sterylizacji gleby, urządzeń klimatyzacji i  ogrzewania, ze słonecznych kolektorów cieplnych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych;
  • Projektowanie urządzeń i systemów:
   a. nadprzewodnikowych – elektromagnesy, transformatory, ograniczniki prądu, separatory, zasobniki energii;
   b. plazmowych – ozonatory i reaktory łukowe wieloelektrodowe;
   c. magnetycznych i defektoskopowych.
  • Obliczenia obwodów nieliniowych oraz pól magnetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych pakietów obliczeniowych i wirtualnych systemów kontrolno pomiarowych (Opera 2D/3D, Flux 2D/3D, Matlab, Pspice, Mathematica, MathCad, LabView);
  • Badania niezawodności działania i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia;
  • Pomiary skuteczności ochrony odgromowej, także w obiektach zagrożonych wybuchem;
  • Pomiary elektryczności statycznej w zakładach przemysłowych;
  • Monitorowanie i ograniczanie zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych oraz akustycznych;
  • Pomiary pól elektrycznych i magnetycznych emitowanych przez urządzenia elektryczne;
  • Badanie wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy żywe;
  • Pomiary magnetyczne (stratność, histereza, charakterystyka magnesowania), defektoskopia indukcyjna.

  Działalność szkoleniowo-doradcza:

  Studia podyplomowe „Technologie Energii Odnawialnych" obejmujące:

  • Odnawialne źródła energii i ogniwa paliwowe generujące energię elektryczną
  • Technologie i urządzenia energetyki wiatrowej i wodnej;
  • Technologie i układy energii slonecznej i geotermalnej;
  • Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz produkcja biomasy i biogazu;
  • Elektrotechnologie sprzężone z OZE;
  • Kompatybilność OZE z systemem energetycznym;
  • Instalacje elektryczne układów z odnawialnymi źródłami enegrii;
  • Laboratorium i projektowanie instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych;
  • Laboratorium i projektowanie ukladów grzejnych z pompami ciepła;
  • Instalacje z koletorami słonecznymi;
  • Ekologiczne, ekonomiczne i prawne zagadnienia OZE;
  • Laboratorium na obiekcie OZE (zajęcia w terenie);

   

  Więcej informacji na temat studiów podyplomowych na www.pollub.pl

  • Kursy komputerowe dotyczące:
   a. projektowania grafi cznego w programie AutoCAD;
   b. komputerowych technik biurowych;
   c. arkuszy kalkulacyjnych i biurowych baz danych;
   d. usług w sieciach rozległych;
   e. wirtualnych systemów kontrolno-pomiarowych;
   f. programowania w LabView;
  • Szkolenia dla kadry inżynierskiej lubelskich przedsiębiorstw branży elektrycznej z zakresu:
   a. zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce;
   b. odnawialnych źródeł energii;
   c. pomiarów w środowisku kontrolno-pomiarowym LabView;
   d. norm i metod badań magnetycznych i defektoskopowych.

  Dyrektor Instytutu:
  prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska

  Osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska
  ,
  tel. 081 538 42 89
  h.stryczewska@pollub.pl 

  Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii