|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Informatyki

  I. Działalność naukowo-badawcza:

  • analiza obrazów cyfrowych;
  • metody numeryczne;
  • obliczenia równoległe;
  • symulacja komputerowa systemów;
  • bezpieczeństwo i ochrona informacji;
  • współczesne systemy informatyczne w zarządzaniu;
  • technologie sieciowe i bazodanowe;
  • hurtownie danych i Business Intelligence;
  • inżynieria oprogramowania.

  II. Działalność usługowa:

  1. Prace koncepcyjne:

  • opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstw;
  • wykonanie ekspertyz nt. poziomu innowacyjności produktów systemów i narzędzi informatycznych;
  • planowanie przedsięwzięć informatycznych;
  • optymalizacja struktury systemów;
  • opracowanie nowych algorytmów przetwarzania danych cyfrowych;
  • opracowanie koncepcji budowy sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych;
  • opracowanie koncepcji systemów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie;
  • modelowanie danych i raportowanie strategiczne;
  • konsultacje z zakresu metod numerycznych i metod optymalizacji.

  2. Prace badawczo-wdrożeniowe, projektowe, doradcze oraz usługi techniczne:

  • projektowanie i programowanie systemów informatycznych, w tym bazodanowych,
   internetowych i mobilnych;
  • doradztwo w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych;
  • projektowanie sieci komputerowych i ich zabezpieczeń;
  • doradztwo i nadzór nad przedsięwzięciami informatycznymi;
  • projektowanie, programowanie i utrzymywanie serwisów internetowych we współczesnych technologiach;
  • analiza użyteczności istniejących serwisów internetowych i jej poprawianie;
  • doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji fi rm;
  • mapowanie baz danych przedsiębiorstwa dla potrzeb raportowania operacyjnego i strategicznego;
  • ocena jakości oprogramowania, sprzętu i sieci komputerowych;
  • administrowanie sieciami komputerowymi;
  • audyt przedsięwzięć informatycznych;
  • audyt i certyfi kacja legalności oprogramowania;
  • realizacja szkoleń z zakresu współczesnych technologii informatycznych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa informacji;
  • analiza procesów biznesowych, ich usprawnianie i optymalizacja;
  • projektowanie i implementacja systemów zarządzania wiedzą i workflow;
  • realizacja obliczeń i symulacji na klastrze komputerowym.

  3. Działalność edukacyjna

  1. Studia podyplomowe „Współczesne Technologie Informatyczne- Tworzenie Aplikacji Mobilnych”

  Zakres tematyczny:

  • Urządzenia i technologie mobilne
  • Programowanie obiektowe - C#, Java, Objective C
  • Podstawy technologii baz danych
  • Projektowanie systemów mobilnych
  • Tworzenie mobilnych aplikacji internetowych
  • Bazy danych w technologiach mobilnych
  • Programowanie aplikacji dla systemów Android, Ios, Windows Phone
  • GIS i GPS w aplikacjach mobilnych

  2. Kursy i szkolenia komputerowe dotyczące:

  • komputerowych technik biurowych;
  • arkuszy kalkulacyjnych;
  • projektowania aplikacji z wykorzystaniem UML;
  • projektowania i programowania baz danych (Oracle, Progress, Access, MySQL i inne);
  • usług w sieciach rozległych;
  • programowania w C++, Java, Delphi, PHP i inne;
  • programowania w systemach Mathematica i Matlab.

  kierownik jednostki:
  dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  dr inż. Marek Miłosz,
  tel. 081 538 46 09,
  e-mail: m.milosz@pollub.pl

  Instytut Informatyki