|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Biblioteka

  Biblioteka gromadzi i udostępnia zasoby drukowane i elektroniczne:

  Biblioteka świadczy usługi w zakresie: 

  • informacji o zbiorach Biblioteki Politechniki Lubelskiej i innych bibliotek krajowych i zagranicznych
  • informacji faktograficznej (wyszukiwanie danych o instytucjach, osobach, faktach, wydarzeniach, produktach, itp.)
  • informacji bibliograficznej dostępnej w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji własnych i obcych 

  Organizuje i prowadzi:

  Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej gromadzi i udostępnia :

  • Wybrane Polskie Normy (PN), zmiany i poprawki do Polskich Norm
  • miesięcznik "Normalizacja"
  • obcojęzyczne dokumenty i inne wydawnictwa normalizacyjne w tłumaczeniu na język polski (np. raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC)

  oraz udziela informacji:

  • odnośnie aktualności Polskich Norm, zastąpień PN, ceny norm i innych dokumentów normalizacyjnych
  • specjalistycznej polegającej m.in. na wyszukiwaniu Polskich Norm na zadany temat, podawaniu numerów wprowadzanych norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych
  • o opisach dokumentów patentowych na miejscu na podstawie internetowych zasobów informacyjnych dotyczących opisów dokumentów patentowych, w tym m.in. Urzędu Patentowego RP

  Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej

  Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Politechniki Lubelskiej jest bezpłatne, użytkownik pokrywa jednak koszty określone w cenniku usług i opłat specjalnych, wprowadzonych zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej.

  kierownik jednostki:     
  mgr Dorota Tkaczyk     

  osoba do kontaktu:     
  mgr Dorota Tkaczyk,     
  tel. 081 538 46 64,     
  e-mail: d.tkaczyk@pollub.pl 

  http://biblioteka.pollub.pl/